Tuesday, 23 April 2013

Fakta Islam dalam al Qur'anIstilah "Islam" berasal dari bahasa Arab yaitu kata 'aslama (telah selamat)-yuslimu (menyelamatkan) dan istislam (pacifier) yang berarti pembawa perdamaian. Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam yang mempunyai suri tauladan yang baik [lihat, QS. Al Ahzab (33) : 21] sebagai rasul yang diutus segenap umat manusia [lihat, QS. Al Ahzab (33) : 45-48] dengan membawa Al Qur'an, Kitab Suci Umat Islam sedunia yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Sang Maha Kuasa [lihat, QS. Al Hijr (15) : 9] dan menjadi petunjuk ke jalan yang benar [lihat, QS. Al Israa (17) : 9] dan juga sebagai pedoman hidup & berita gembira bagi orang-orang beriman [lihat, QS. An Naml (27) : 1-5] yang risalahnya universal [lihat, QS. Saba' (34) : 28].

Beberapa fakta tentang Islam :

1. Hanya Islam, agama yang diridhoi Tuhan
"Sesungguhnya agama (yang diridhoi) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya" [QS. Ali Imran (3) : 19]

2. Hanya Islam, agama yang diterima oleh Allah
"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi" [QS. Ali Imran (3) : 85]

3. Al Qur'an, kitab yang tidak punya keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa
"Kitab (al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa" [QS. Al Baqarah (2) : 2]

4. Sebagai rahmat bagi alam semesta
"Tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta" [QS. Al Anbiyah : 107]

5. Tidak ada yang bisa & mampu membuat al Qur'an yang serupa meski telah ditantang untuk membuatnya
"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah 1 surat (saja) yang semisal al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti tidak dapat membuatnya peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia & batu yang disediakan bagi orang-orang kafir" [QS. Al Baqarah (2) : 23-24]

6. Al Qur'an terdapat ayat-ayat yang jelas
"Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik" [QS. Al Baqarah (2) : 99]

7. Sebagai umat yang adil dan pilihan
"Dan demikianlah (pula) Kami telah menjadikanmu (Umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia" [QS. Al Baqarah (2) : 143]

8. Islam bukanlah agama paksaan
"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui" [QS. Al Baqarah (2) : 256]

9. Umat yang terbaik
"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah" [QS. Ali Imran (3) : 110]

10. Islam termasuk agama bertuhan satu
"Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang" [QS. Al Baqarah (2) : 163]

11. Agama yang memerintahkan agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya
"Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat" [QS. Ali Imran (3) : 132]

12. Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan [lihat, QS. An Nisa (4) : 29-33]

13. Agama yang memerintahkan & mengajarkan kebenaran dan kehadilan
[lihat, QS. An Nisa (4) : 105]

14. Agama yang telah sempurna dan diridhoi oleh Allah [lihat, QS. Al Maidah (5) : 3]

15. Agama yang mengajarkan akhlaqul karimah (perbuatan terpuji) [lihat, QS. Al A'raaf (7) : 199-202]

16. Islam adalah agama cinta damai [lihat, QS. Al A'raaf (8) : 61]

17. Allah Ta'ala menjamin kemurnian Al Qur'an [lihat, QS. Yunus (10) : 37-38]

18. Islam adalah agama yang selalu dijaga oleh Allah dan dimenangkan-Nya dari segala agama [lihat, QS. At Taubah (9) : 32-33]

19. Islam mempunyai syariat sendiri yang berbeda dengan syariat agama lain [lihat, QS. Al Hajj (22) : 67-70]

20. Islam bukanlah agama sempit [lihat, QS. Al Hajj (22) : 78]

Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua:-)